สังคม » มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เปิดห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน CMRU Airline

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เปิดห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน CMRU Airline

15 สิงหาคม 2019
1113   0

Spread the love

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ที่อาคาร 90 ปี ราชภัฎเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน CMRU Airline เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอน การฝึกอบรมด้านการให้บริการของสายการบิน การให้บริการบนเครื่องบินของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งนับเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการบินที่ครบวงจรแห่งแรกแห่งเดียวในจังหวัดเชียงใหม่ รองรับการขยายตัวของภาคขนส่งทางอากาศระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับสากลโดยมีผู้มาร่วมงานจำนวนมากมีการจำลองตั้งแต่การซื้อตั่ซโดยสารการขึ้นแบบเสมือนจริงและการอธิบายขั้นตอนด้วยภาษาเหนือสร้างความสนุกสนานแก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

โดย CMRU Airline ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการบินเครื่องบินจำลอง (Cabin mock up) เป็นการจำลองเครื่องบิน Airbus รุ่น A350XWD พร้อมอุปกรณ์ปฏิบัติการภายในเครื่องบินที่มีความทันสมัย สามารถบูรณาการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเกี่ยวกับการบริการบนเครื่องบินและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เสมือนจริง พร้อมกันนี้ยังมีส่วนการเรียนรู้ในอาคารผู้โดยสาร (Terminal) ซึ่งเป็นการจำลองฟังก์ชั่น และบรรยากาศของสนามบิน ได้แก่ จุดนั่งรอสำหรับผู้โดยสาร Waiting Area , จุดบริการเคาท์เตอร์เช็คอินCheck – in Area , Lounge และ Boarding Gate และส่วนการเรียนรู้ใน Aviation Management System ห้องเรียนสำหรับการเรียนการสอนงานภาคพื้น ได้แก่ Catering , Flight Operations , Air Cargo และ Air Traffic Control เป็นต้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวว่า วิทยาลัยนานาชาติได้มีความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน การสอนหลักสูตรการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) โดยได้เปิดรับนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประกอบกับประเทศไทยมีความพร้อมจะเป็นศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งจังหวัดเชียงใหม่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีการพัฒนาระบบขนส่งและโลจิสติกส์เพื่อตอบสนองต่อธุรกิจการค้า การท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จึงได้ให้การสนับสนุนสร้างศูนย์การเรียนรู้ Aviation learning Center ที่ครบวงจร เพื่อรองรับต่อการฝึกภาคปฏิบัติให้กับนักศึกษาที่ครบกระบวนการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาสู่การเป็นมืออาชีพในสายงานอย่างแท้จริง โดยจำลองส่วนสำคัญในการเรียนรู้ทุกภาคส่วน ของการจัดการธุรกิจการบิน เพื่อมุ่งหวังผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมการบินในอนาคต และมุ่งหวังให้จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านการบินของภาคเหนือ