สังคม » ลำพูน จัดประกวดการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า และการประกวดภาพถ่าย เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสิ่งทอและแหล่งผลิต

ลำพูน จัดประกวดการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า และการประกวดภาพถ่าย เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสิ่งทอและแหล่งผลิต

21 มีนาคม 2019
895   0

Spread the love

20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 : ที่สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน แถลงข่าวร่วมกับสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการประกวดการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า (Lanna Cath Show : Design Contest) และการประกวดภาพถ่าย (มนต์เสน่ห์เมืองเหนือ ภูมิปัญญาถิ่นผ้าทอ) กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสิ่งทอและแหล่งผลิต จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 สู่การเป็นนักการตลาดสากล

นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้กล่าวถึงบทบาทและแนวทางของจังหวัดลำพูนในโครงการดังกล่าวว่า จังหวัดลำพูน ได้วาง positioning ของจังหวัดในการพัฒนาให้เป็น เมืองหัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์ (Creative Craft Innopolis) เป็นศูนย์กลางเรื่องผ้าทอ โดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งได้ประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนพัฒนาดังกล่าว ในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1และเราได้ดำเนินการสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและจากกลุ่มจังหวัดฯ และได้ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องตามลำดับ

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัด ในการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผลิตภัณฑ์สิ่งทอในท้องถิ่นและนำมาใช้สวมใส่ในชีวิตประจำวัน รวมถึงประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตสินค้าหัตถกรรมสิ่งทอและผลิตภัณฑ์

อีกทั้งทางจังหวัดก็มีการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานในเรื่องของหัตถอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งอยู่ภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีหน่วยงานร่วมดำเนินการหลายหน่วยงานซึ่งเป็นส่วนเสริมที่จะดำเนินงานผลักดันให้เกิดการพัฒนาไปสู่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้เป็นอย่างดี คือ โครงการส่งเสริมและพัฒนาหัตถนวัตกรรมสร้างสรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สากล มีหลายหน่วยงานร่วมกันทั้งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน/ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน/ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำพูน/ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน/ สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร(สท.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)/ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย)

 

นายเมธี บัวพึ่ง พาณิชย์จังหวัดลำพูน กล่าวถึงรายละเอียดของการประกวดว่า การประกวดออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า ต้องการให้ประชาชนทั่วไป หรือนักเรียน นักศึกษา รวมกลุ่มทีมละไม่เกิน 3 คน ร่วมกันพัฒนา หาแนวคิดสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นรูปธรรมในการส่งผลงานเข้าประกวด โดยต้องมีเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของสิ่งทอพื้นถิ่น และใช้วัตถุดิบหลักจากแหล่งผลิตผ้าทอในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เพื่อออกแบบชุดทำงาน และชุดลำลอง สำหรับชายและหญิง โดยเมื่อผลิตชิ้นงานจริง ต้องสามารถใช้ในชีวิตประจำวัน และตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อได้ ซึ่งผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบ 4 ทีมสุดท้าย จะถูกนำมาตัดเย็บ และแสดงแฟชั่นโชว์ นอกจากนี้ผู้ออกแบบยังสามารถนำผลงานเหล่านี้ไปผลิตเพื่อจำหน่าย หรือใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ต่อไปได้อีกด้วย

สำหรับการประกวดภาพถ่าย มนต์เสน่ห์แห่งเมืองเหนือ ภูมิปัญญาถิ่นผ้าทอ เปิดโอกาสให้ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ไม่จำกัดอายุ เพศ การศึกษา ได้ส่งผลงานเข้าประกวดภาพที่สื่อความหมายสามารถบอกเล่าประวัติศาสตร์ ประเพณี วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และแหล่งท่องเที่ยว ด้วยความคิดสร้างสรรค์ มุมมองแปลกใหม่ มีองค์ประกอบศิลป์ สวยงาม สามารถสื่อถึงอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี จูงใจให้อยากใช้สินค้า อยากมาเยี่ยมชม ทั้งนี้ผู้สมัคร 1 ราย สามารถส่ผลงงานได้ไม่เกิน 5 ภาพ และมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว

ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดการประกวดการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า (Lanna Cath Show : Design Contest) และการประกวดภาพถ่าย (มนต์เสน่ห์เมืองเหนือ ภูมิปัญญาถิ่นผ้าทอ) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟสบุ๊ค LannaCathShow หรือสอบถามที่ โทรศัพท์ 093-139-8931 หรือ 082-388-6945