สังคม » ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบชาวบ้าน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่ออน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบชาวบ้าน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่ออน

15 มิถุนายน 2019
875   0

Spread the love

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดห้วยทราย ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

อำเภอแม่ออน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ประมาณ 300,000 ไร่ มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบและพื้นที่ภูเขา มีจำนวนประชากรกว่า 8,900 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตรและปศุสัตว์


ซึ่งในการประชุมดังกล่าว ได้มีประเด็นรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ คือ ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ถนนทางหลวงที่เชื่อมต่อจังหวัดกับอำเภอมีขนาดคับแคบ คดเคี้ยว ลาดชัน และลื่นขณะฝนตก ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ปัญหาด้านเศรษฐกิจ

โดยเฉพาะปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง มีราคาสูง และปัญหาการขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตรในช่วงหน้าแล้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับฟังปัญหาและมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลแก้ไข รวมถึงพิจารณาเร่งดำเนินการในการบรรเทาความเดือนร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่ออนต่อไป