การศึกษา » สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัด Retreat ทบทวนนโยบายประจำปี 2562 “มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : การก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง”

สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัด Retreat ทบทวนนโยบายประจำปี 2562 “มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : การก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง”

5 ตุลาคม 2019
707   0

Spread the love

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ จ.เชียงใหม่ ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย แม่โจ้ จ.เชียงใหม่เป็นประธานเปิดโครงการ Retreat สภามหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยแม่โจ้ : การก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง” โดยมี รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเพราะโลกกำลังเข้าสู่ยุค “ดิจิทัล เปลี่ยนโลกการศึกษา” การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด สภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะมีสิ่งท้าทายในการปรับตัวในการปรับตัวไปในทิศทางใด อย่างไร เพื่อให้ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงไปได้

 

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “นโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” โดย รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” , หัวข้อ “ธรรมาภิบาลในอุดมศึกษา ความชอบธรรมของการจัดการศึกษา” โดย ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์อุดม คชินทร สมาชิกวุฒิสภา และยังจัดให้มีการเสวนา ในหัวข้อ “ความท้าทายของอุดมศึกษาไทย” โดยผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน

การจัดโครงการในครั้งนี้ จึงเป็นการทบทวนนโยบายในการกำกับดูแลมหาวิทยาลัย และเข้าใจในบริบทการเปลี่ยนแปลงการศึกษาและตามพระราชบัญญัติอุดมศึกษา พ.ศ.2562 ได้มีการระดมความคิดเห็นในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปฏิบัติงานตามภารกิจของบุคลากร การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแก่สังคม รวมถึงได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน และสร้างบรรยากาศความร่วมมือในการปรับเปลี่ยนแนวคิดและแนวทางการปฏิบัติงาน โดยนำผลสรุปจากการระดมความคิดเห็นไปเป็นแนวทางเพื่อปรับตัวให้ทันต่อการก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง