สกู๊ปข่าว » “พิธีมอบรางวัลเกียรติยศเชิดชูเกียรตินักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน MC. RED CARPET ประจำปี 2562”

“พิธีมอบรางวัลเกียรติยศเชิดชูเกียรตินักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน MC. RED CARPET ประจำปี 2562”

1 กุมภาพันธ์ 2020
1950   0

Spread the love

“พิธีมอบรางวัลเกียรติยศเชิดชูเกียรตินักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน MC. RED CARPET ประจำปี 2562”

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จัดงานกิจกรรม “พิธีมอบรางวัลเกียรติยศเชิดชูเกียรตินักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน MC. RED CARPET ประจำปีการศึกษา 2562” โดยมี ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี มีผู้ปกครองเด็กนักเรียนมาร่วมพิธีจำนวนมาก

บรรยากาศภายในงานอันทรงเกียรติ เต็มไปด้วยความยินดีในสิ่งที่นักเรียนได้สร้างชื่อเสียงของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยให้ขจรกระจายไปยังที่ต่างๆทั้งภายในและภายนอกประเทศไม่ว่าจะเป็นประเภทการแข่งขันวิชาการ กีฬา ดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรม สมควรที่จะได้รับการยกย่องแก่การมอบรางวัลเกียรติยศเชิดชูเกียรตินักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน MC. RED CARPET ประจำปีการศึกษา 2562

จัดได้ว่าเป็นรางวัลที่จัดทำขึ้นเพื่อมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยโดยจัดทำรางวัล คือ MC. Elite Award 2019 และ Glory Award 2019

นายธีรภัทร วิโรจน์สกุล หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้เผยถึง รางวัล MC. Elite Award 2019 คือ รางวัลที่มอบให้แก่นักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียน ไปร่วมการแข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ อันดับ 1 หรือรองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับประเทศ หรือ ระดับนานาชาติหรือระดับโลก

โดยมีประเทศที่เข้าร่วมในรายการไม่น้อยกว่า 5 ประเทศ และต้องเป็นรายการที่จัดขึ้นโดยหน่วยงาน องค์กร หรือสมาคมในระดับนานาชาติหรือระดับโลก ประเภทการแข่งขันวิชาการ กีฬา ดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรม ส่วนรางวัล Glory Award 2019 คือ รางวัลที่มอบให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563

ในรอบรับตรงรอบ Portfolio ของ สถาบันอุดมศึกษาของภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นักเรียนที่จะส่งผลงานเพื่อรับการพิจารณา รางวัล MC. Elite Award 2019 จะได้รับการพิจารณารางวัลสูงสุดเพียงหนึ่งรางวัลเท่านั้น และนักเรียนที่จะมีสิทธิ์เข้ารับรางวัล จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะพื้นฐานครบถ้วน เป็นนักเรียนผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยได้รับโทษภาคทัณฑ์หรือพักการเรียน

จากผลการพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการปรากฎว่ามีนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรางวัล MC. Elite Award 2019 จำนวน 87 คน/รางวัล และผ่านการคัดเลือกรางวัล Glory Award 2019 จำนวน 62 คน

 

จากรายละเอียดดังกล่าว จะเห็นได้ว่าทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ตระหนักความสำคัญของการพัฒนาความรู้ ความสามารถ พรสวรรค์ปัจเจกบุคคล ของนักเรียน และมุ่งหวังส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนให้ครบ 5 มิติเป็นบุคคลที่ “อิ่มเอิบ อบอุ่น อารี มีคุณธรรม คุณภาพสากล ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน คือ โรงเรียนแห่งคุณภาพและมาตรฐานสากลตามวิถีมงฟอร์ต : School of Quality and International Standards in alignment with the Montfort Way