ไม่มีหมวดหมู่ » CSE ร่วมกิจกรรมปลูกปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในโครงการ “คุณดูแลป่า เราดูแลคุณ”

CSE ร่วมกิจกรรมปลูกปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในโครงการ “คุณดูแลป่า เราดูแลคุณ”

31 สิงหาคม 2020
738   0

Spread the love

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2563 บริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด หรือ CSE ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา โดยมี คุณรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นประธานในพิธี ณ ป่าชุมชนบ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

นายไพรัช โตวิวัฒน์ กรรมการอำนวยการ บริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด เปิดเผยหลังจากร่วมกิจกรรมว่า ในหลายปีที่ผ่านมา CSE ขับเคลื่อนองค์กรโดยบูรณาการองค์ความรู้จากความเขี่ยวขาญ ของภาคเอกชน ภาควิชาการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ โดยมีแนวคิดที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมและมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะปัญหาเรื่องหมอกควันและทรัพยากรป่าไม้ถูกทำลาย การเผาพื้นที่ป่าที่ส่งผลให้เกิดหมอกควัน ถือเป็นปัญหาที่จังหวัดเชียงใหม่รวมถึงในหลาย ๆ จังหวัดภาคเหนือตอนบนประสบมาอย่างยาวนาน ซึ่ง CSE ได้จัดร่วมมือกับหลายภาคส่วนในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เพื่อปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม สร้างความมั่นคงทางอาหาร และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้กิจกรรมลงพื้นที่เพื่อทำความรู้จักชุมชนที่ดูแลป่าและร่วมปลูกต้นไม้ในป่าชุมชนบ้านต้นผึ้ง ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นกิจกรรมใน โครงการ “คุณดูแลป่า เราดูแลคุณ” ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับ “เครือข่ายเพื่อความยั่งยืนแห่งประเทศไทย (TRBN)” จัดขึ้น จึงถือเป็นโอกาสดีที่ CSE ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการสร้างความเข้มแข็งของประชาชนในท้องถิ่นให้อนุรักษ์ป่าโดยเริ่มจากชุมชนของตนเอง และเป็นการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วม รับผิดชอบต่อสังคม และรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน นายไพรัช กล่าวทิ้งท้าย