ไม่มีหมวดหมู่ » การท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟอาคารผู้โดยสาร ประจำปี 2563

การท่าอากาศยานเชียงใหม่ฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟอาคารผู้โดยสาร ประจำปี 2563

31 สิงหาคม 2020
790   0

Spread the love

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 นายณัฐวุฒิ ทาอินต๊ะ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานเชียงใหม่เป็นประธานการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้พนักงาน ลูกจ้าง สายการบิน ผู้ประกอบการ ส่วนราชการและผู้ปฏิบัติงานในอาคารผู้โดยสาร ทบทวนการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย อาทิ การแจ้งเหตุ การใช้เส้นทางหนีไฟ การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น และการช่วยเหลือทางการแพทย์ ซึ่งนอกจากจะเป็นการปฏิบัติตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ว่าด้วยเรื่องให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งแล้ว ยังเป็นการช่วยลดความรุนแรงและความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินหากเกิดอัคคีภัยหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ อีกด้วย