เศรษฐกิจ » รมว.ดีอีเอส เปิดสปอตไลต์ส่องหา UNICORNในงาน CHIANGMAI WEB3 CITY AND METAVERSE

รมว.ดีอีเอส เปิดสปอตไลต์ส่องหา UNICORNในงาน CHIANGMAI WEB3 CITY AND METAVERSE

1 กรกฎาคม 2022
449   0

Spread the love

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ วรยศ รองอธิการบดี – เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,นางสมจิตต์ ธีระชุติกุล รองกรรมการ-ผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 2 และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 3 และนายธนากร ทองใบ ผู้จัดการฝ่ายงานขายและปฏิบัติการลูกค้าเขตเหนือ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT

ร่วมเปิดงาน CHIANGMAI WEB3 CITY AND METAVERSE เพื่อเสริมสร้างและส่งเสริมความร่วมมือระดับประเทศในการร่วมกันนําเทคโนโลยี Web3.0 และ Blockchain มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาเมือง ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมีการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการนําเทคโนโลยี Web3.0 มาประยุกต์ใช้กับการพัฒนาเมือง อาทิ Web3 : Infrastructure Perspective, Web3 Digital Platform กับการพัฒนาเมืองด้วยความมีส่วนร่วมภาคประชาชน (DAOs), การประยุกต์ใช้ Metaverse & Wallet กับภาคธุรกิจ//