เศรษฐกิจ » เทศบาลเมืองแม่โจ้สุดเจ๋งโครงการ”ขยะจะไม่แขยง ถ้าเราร่วมแรงคัดแยกขยะ” จากเศษขยะกลายเป็นขยะทำเงิน

เทศบาลเมืองแม่โจ้สุดเจ๋งโครงการ”ขยะจะไม่แขยง ถ้าเราร่วมแรงคัดแยกขยะ” จากเศษขยะกลายเป็นขยะทำเงิน

19 กรกฎาคม 2023
226   0

Spread the love

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2566ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมใหญ่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานเปิดโครงการแม่โจ้เมืองสีเขียว ที่ประสบความสำเร็จแก้ขยะมูลฝอยจากขยะไร้ค่าเป็นขยะทองคำทำเงินมีความสุขถ้วนหน้า นำโดยนายกฯคนเก่ง นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ โดยมีการจัดโชว์ผลงานจากการนำเศษขยะมาทำปู๋ยหมักและวัสดุเหลือใช้มาประดิษสิ่งขอสามารถจำหน่ายทำงินแก่ชุมชนต่างๆของแม่โจ้


ความเป็นมาของโครงการ เนื่องจากเทศบาลเมืองแม่โจ้ประสบปัญหาเรื่องขยะมูลฝอย และสิ่งแวดล้อมมาโดยต่อเนื่อง เช่นเดียวกับปัญหาของเมืองใหญ่ทั่วไป เทศบาลเมืองแม่โจ้ต้องใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาที่สูงมาก ปีละไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท และก็พยายามแก้ไขปัญหา มาโดยต่อเนื่อง


เมื่อปี พ.ศ. 2564 นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลที่จะแก้ไขปัญหานี้ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยได้ตระหนักถึงความสำคัญ และเห็นว่าเป็นปัญหาที่สำคัญเร่งด่วนปัญหาหนึ่งของเทศบาลเมืองแม่โจ้จึงได้เริ่มจัดทำโครงการแม่โจ้เมืองสีเขียวขึ้น ในปีงบประมาณ 2565 ภายใต้แนวคิด”ขยะจะไม่แขยง ถ้าเราร่วมแรงคัดแยกขยะ” เป็นการอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ ระดมความคิดเห็นในลักษณะของห้องปฏิบัติการทางสังคม Social Lab จึงได้ข้อสรุปว่า ขยะเกิดจากตัวเรา ใครก็แก้ไม่ได้ ถ้าเราไม่ช่วยกัน และได้มีมติร่วมกันว่า การจัดการแก้ไขปัญหาขยะที่ดีที่สุด คือ การจัดการขยะต้นทางในปีงบประมาณ 2565 ได้ตั้งงบประมาณต่อยอดโครงการ โดยการอบรมภายใต้โครงการเงินอุดหนุน โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในชุมชน ในโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้กับชุมชน 19 ชุมชน ประกอบด้วย กิจกรรมอบรมให้ความรู้ การจัดทำถังขยะเปียก การคัดแยกขยะ การซื้อขายขยะ การจัดตั้งธนาคารขยะ

ที่สำคัญเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิ์ถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การซื้อขาย ขยะของชุมชน และได้มอบนโยบายเรื่องแก้ไขปัญหาหมอกควันโดยขอให้ประชาชนงดเผาเศษกิ่งไม้และให้ใช้ใบไม้มาทำปุ๋ย


ต่อมา เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้จัดอบรมให้ความรู้ในการทำปุ๋ยหมักจากใบไม้ไม่พลิกกลับกอง โดยใช้สูตรวิศวกรรมแมโจ้ 1 และจัดให้มีการประกวดแข่งขัน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม กระตุ้น สร้างจิตสำนึก และเป็นขวัญกำลังใจกับผู้ร่วมโครงการ บัดนี้ กิจกรรมต่างๆ ที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ได้ร่วมทำกับชุมชน 19 ชุมชน ผู้ร่วมกิจกรรมประมาณหนึ่งพันกว่าคนได้เสร็จสิ้นแล้ว สามารถทำให้เทศบาลเมืองแม่โจ้ แก้ไขปัญหาขยะได้ มีปริมาณขยะจากต้นทางลดลง ประชาชนมีการคัดแยกขยะเพิ่มขึ้น ชุมชนจัดทำถังขยะเปียกมากกว่า 90% มีการซื้อขายขยะในชุมชน ชุมชนมีรายได้

และที่สำคัญได้นำข้อดำริจาก ผวจ.เชียงใหม่​ดำเนินการทำปุ๋ยหมักจากใบไม้และทำสิ่งประดิษฐ์ต่างๆจากวัสดุเหลือใช้แทนที่จะนำไปทิ้งและนำกลับมาประดิษฐ์ สิ่งของเครื่องใช้ไม่ว่าจะทำโคมไฟ หมวก กระถาง และสิ่งที่ใช้ในชีวิตประจำวันจนเป็นสินค้าของชุมชนต่างๆของเทศบาลเมืองแม่โจ้จากรายได้ให้กับชุมชนต่างๆด้วย//
วันนี้ทั้ง 19 ชุมชน ได้นำมาจัดนิทรรศการและนำเสนอผลงานสามารถนำปุ๋ยใบไม้ที่ได้ไปใช้ในชุมชน และวางจำหน่ายแล้ว ผู้ร่วมโครงการอบรมในวันนี้ ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน ประชาชนในชุมชน จำนวน 300 คน การจัดโครงการแม่โจ้เมืองสีเขียว ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ วัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โรงเรียน ภาคเอกชน องค์กร ชุมชน

 

โดยทางนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดปุ๋ยหมักไม่พลิกกลับกอง และการบริหารจัดการขยะ ระดับชุมชนและครัวเรือน สำหรับเงินรางวัลในการประกวด แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ระดับชุมชน และ ระดับครัวเรือน รางวัลชนะเลิศ ระดับชุมชนเงินรางวัล 10,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับชุมชน เงินรางวัล 5,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับชุมชน เงินรางวัล 4,000 บาท, รางวัลชนะเลิศระดับครัวเรือน เงินรางวัล 4,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับครัวเรือน เงินรางวัล 3,000 บาท,รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ระดับครัวเรือน เงินรางวัล 2,000 บาท


ในขนะนี้เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้ผลิตปุ๋ยหมักสูตร วิศวกรรมแม่โจ้ 1 ได้ชุมชนละ 1,500 กิโลกรัม รวม 19 ชุมชน ได้จำนวน 28,500 กิโลกรัม บรรจุกระสอบละ 5 กิโลกรัม รวม 5,700 กระสอบ จำหน่วยกระสอบละ 35 บาท / 3 กระสอบ 100 บาทเป็นเงิน 199,500 บาท ติดต่อสั่งซื้อได้ที่ นายนายธนวัฒน์ ปาขันธ์ โทร 081-0354559, นางเพลินจิตร์ ศรีทิ โทร 089-4320947, นางพรรณนิภา สายหยุด โทร 06-52381015 ได้.