สังคม » สำนักงานพัฒนาพิงคนคร จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 “วันมหัศจรรย์ … ในเส้นทางปั้นฝัน … ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” พร้อมเปิดเข้าชมฟรี

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 “วันมหัศจรรย์ … ในเส้นทางปั้นฝัน … ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” พร้อมเปิดเข้าชมฟรี

8 มกราคม 2019
834   0

Spread the love

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 8 มกราคม 2562 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงใหม่, กองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5, สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่, บริษัท
เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), มหาวิทยาลัย แม่โจ้, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จัดแถลงข่าว
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 “วันมหัศจรรย์ … ในเส้นทางปั้นฝัน …ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี” ซึ่งจะมีฐานกิจกรรมให้น้องๆ ร่วม
สนุก พร้อมรับของรางวัลมากมาย และยังได้สัมผัสกับเหล่าสัตว์ป่าน่ารักอย่างใกล้ชิด โดยมี นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติ
หน้าที่แทนผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นประธาน  ที่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาพิงคนคร
(องค์การมหาชน) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการวางรากฐานของเด็กในการก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศต่อไป
ในอนาคต จึงมีแนวคิดในการจัดกิจกรรม “เส้นทางปั้นฝัน” ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ขึ้น เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และความเชี่ยว
ชาญขององค์กร และหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ตระหนักถึงคุณค่าและหน้าที่ของตนต่อประเทศ สร้างสำนึกที่ดี รวมทั้งเป็นต้นแบบและสร้าง
แรงบันดาลใจในการเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศ โดยร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรม
เพื่อให้เด็กๆ ได้ค้นหาตัวตนในแบบฉบับของตัวเอง พร้อมสนุกกับฐานกิจกรรมต่างๆ อาทิ เกษตรกรตัวน้อยตามรอยศาสตร์พระราชา
โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้, หนูน้อยสัตวแพทย์ โดยทีมสัตวแพทย์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี, กิจกรรม “เด็กไทย..โตไปไม่โกง โดย ป.ป.ช. จังหวัด
เชียงใหม่, เรียนรู้เรื่องการบินและเครื่องบินจำลอง จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, กิจกรรม “หนูน้อยพิทักษ์ป่า”
โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่, กิจกรรมบ้านบอลหรรษา โดยบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และกิจกรรม “
ตำรวจไทย..หัวใจแกร่ง” โดย ตำรวจภูธรภาค 5 และตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น พร้อมสนุกกับการนั่งรถชมสัตว์และหลากหลาย
กิจกรรมที่ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้วีถีชีวิตของสัตว์ป่าน่ารักของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีอีกมากมาย


ทั้งหมดนี้ เปิดโอกาสให้เด็กอายุไม่เกิน 15 ปี เข้าชมฟรี ตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 น. นั่งรถชมสัตว์รอบบ่าย เปิดให้บริการ เวลา 14.00 -16.30 น. นั่งรถชมสัตว์รอบกลางคืน เปิดให้บริการ เวลา 18.30 – 22.00 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โทร. 053-920000, 053-999000 Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี,Line@:nightsafari