สังคม » ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี พบปะ พร้อมบรรยายพิเศษ เริื่อง “หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ” ณ.ศูนย์ฝึกอบรมฯ และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.เชียงใหม่

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี พบปะ พร้อมบรรยายพิเศษ เริื่อง “หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ” ณ.ศูนย์ฝึกอบรมฯ และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.เชียงใหม่

19 มกราคม 2019
892   0

Spread the love

เมื่อวันที่ 18 ม.ค เวลา 9 น. หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม เข้าตรวจเยี่ยม และพบปะกับผู้บริหาร ข้าราชการ ครูอาจารย์ นักสังคมสงเคราะห์ และบุคลากรในสังกัด พร้อมกับบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “หน้าที่ความรับผิดชอบของประชาชนชาวไทย และการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ” แก่ลูกหลานเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นในช่วงบ่าย ได้เดินทางไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า เรื่องที่สำคัญที่สุด และอยากให้ลูกหลานเยาวชน แม้รวมถึงทุกๆ ท่านผู้เป็นบุคลากรของรัฐได้ยึดมั่น คือ พระราชปรัชญาความพอเพียง ความประหยัด ความไม่ฟุ้งเฟ้อ ความไม่สุดโต่ง ได้แก่ การรู้จักตนเอง การรู้จักการวางตัวที่เหมาะสมอันถือเป็นแบบอย่างทางคุณธรรมจริยธรรม ทุกท่านต้องช่วยกันยึดมั่นพระบรมราโชวาท ความรู้-รัก-สามัคคี และความเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เป็นหัวใจในการนำพาชีวิตตนและคนรอบข้างไปสู่ความอยู่รอดปลอดภัย และประสบพบกับความสุขความสำเร็จ ไม่ทุจริตคดโกงใคร การเอารัดเอาเปรียบ การแบ่งฝักแบ่งฝ่าย การมีข้างเราก็จะเกิดข้างเขา มีแต่จะนำพาความเสียหายมาสู่ตนเองและสังคม นอกจากนี้ ลูกๆ ต้องหมั่นฝึกฝนและขวนขวายเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องเรียนรู้ให้มากเข้าไว้ เมื่อออกไปแล้วจะได้มีสัมมาอาชีพในการเลี้ยงดูตนเองได้