การศึกษา » คณะบริหาธุรกิจ ม.แม่โจ้ จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ เปิดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6

คณะบริหาธุรกิจ ม.แม่โจ้ จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ เปิดเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6

7 กุมภาพันธ์ 2019
939   0

Spread the love

คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจระดับชาติด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6 ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
อาจารย์ ดร.ปิยวรรณ สิริประเสริฐศิลป์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แจ้งว่า “การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศและเครือข่ายด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และการแก้ไขปัญหาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผลงาน และเพื่อเป็นเวทีเสนอผลงานจากดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระของนิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยมีผู้ที่สนใจแจ้งความจำนงค์เข้าร่วมประชุมวิชาการในครั้งนี้จำนวนกว่า 100 ผลงาน จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ อาทิ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ฯลฯ ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณชน และรวบรวมผลงานวิจัยเป็นรายงานการประชุมวิชาการหรือวารสารวิชาการต่อไป”
การจัดการประชุมจะมีการแบ่งกลุ่มการนำเสนอผลงานตามสาขาวิชา และคุณวุฒิของผู้นำเสนอผลงาน ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ดังนี้ ด้านการตลาด 46 ผลงาน ด้านการบัญชี 6 ผลงาน ด้านการเงิน 16 ผลงาน ด้านการจัดการ 40 ผลงาน ด้านระบบสารสรเทศทางธุรกิจ 5 ผลงาน
สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรผลงานวิจัยดีเด่น (Best Paper) ให้กับผู้ที่ได้รับรางวัล ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5387 3550 ต่อ 404