สังคม » ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมบรรยายพิเศษให้กับลูกหลานศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมบรรยายพิเศษให้กับลูกหลานศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่

13 กุมภาพันธ์ 2019
968   0

Spread the love

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมบรรยายพิเศษให้กับลูกหลานศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ โดยหวังให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและรู้รักสามัคคี

ที่ อาคารศูนย์รวมใจท่อน้ำใจปันรัก ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งบรรยายพิเศษวิชา “การเป็นคนไทยที่ดี ตามรอยพระยุคลบาท” โดยมีนางฉอ้อน สวยรูป ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 เชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักสังคมสงเคราะห์และเยาวชนที่ได้รับการฝึกอบรมตามคำพิพากษาของศาล จำนวน 430 คน

สำหรับ วิชา “การเป็นคนไทยที่ดี ตามรอยพระยุคลบาท” นั้น อบรมเพื่อให้เยาวชนรู้รักสามัคคี ไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนาและแบ่งฝักแบ่งฝ่าย พร้อมทั้งประพฤติตนให้อยู่ในศีลธรรม ไม่คดโกง มีความกตัญญูต่อบุพการีและครูบาอาจารย์ ซึ่งการทำความดีนั้นย่อมเป็นศักดิ์เป็นศรีแก่ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ โดยยึดตามแนวทางพระราชดํารัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ว่าอนาคตของชาติทุกชาติย่อมขึ้นอยู่แก่เด็ก เพราะเด็กก็คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า ถ้าบุคคลได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นพลเมืองดี อยู่ในศีลธรรม เคารพต่อกฎหมายของบ้านเมืองเสียตั้งแต่ยังเยาว์ เมื่อเติบใหญ่ขึ้น พลเมืองของประเทศ ก็จะมีแต่คนดี และประเทศจะเจริญก้าวหน้าต่อไป

ทั้งนี้ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ มีภารกิจในการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพเด็ก เยาวชน ผู้เยาว์และครอบครัวที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โดยส่งเสริมการใช้ กระบวนการยุติธรรมทางเลือกและมาตรการอื่นๆ ดำเนินการด้านคดี ด้านการป้องกัน บำบัด แก้ไข ฟื้นฟู พัฒนาและสงเคราะห์และติด ตามประเมินผล ตลอดจนประสานความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับชุมชน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมและป้องกันการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน