ไม่มีหมวดหมู่ » เปิดงาน 1st Thailand Sweet Corn Conference เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเผยแพร่ความรู้ แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานให้เติบโตในตลาดโลก

เปิดงาน 1st Thailand Sweet Corn Conference เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเผยแพร่ความรู้ แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานให้เติบโตในตลาดโลก

13 กุมภาพันธ์ 2019
694   0

Spread the love

กลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดหวาน สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป นำโดย นายนำชัย พรหมมีชัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น.ส.กัณญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป และนายองอาจ กิตติคุณชัย อุปนายกและประธานกลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดหวาน สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปร่วมจัดงาน 1st Thailand Sweet Corn Conference เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ ผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจข้าวโพดหวาน ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยต่างๆ นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ข้าวโพดหวาน และเป็นเวทีในการร่วมหาแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมข้าวโพดหวานให้เติบโตในตลาดโลก โดยได้รับเกียรติจากนายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานณ ห้องบอลลูม 1 โรงแรมเชอราตัน สุขุมวิท

 

นายสมชาย หาญหิรัญ “ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ในปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายเชื่อมโยงอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงผลักดันนวัตกรรมและโอกาสทางการตลาดใหม่ในอนาคต ซึ่งการทำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ต้องทำงานร่วมกันตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ตั้งแต่เกษตรกร ผู้ส่งออก งานวิจัยจากนักวิชาการ การตลาด ตลอดจนรูปแบบของผลิตภัณฑ์ และที่สำคัญคือมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ช่วยลดต้นทุนการผลิต เพิ่มศักยภาพการแข่งขันการส่งออกไทยให้เข้มแข็ง ”

 

แต่ในปี 2550 เป็นต้นมา คณะกรรมมาธิการสหภาพยุโรปได้ออกประกาศมาตรการ AD สินค้าข้าวโพดหวานจากไทยจำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 5 ปี โดยมี AD Duty 3.1-14.3% จากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้สินค้าข้าวโพดหวานส่งออกจากไทยไปสหภาพยุโรปได้รับผลกระทบอย่างมาก

นายองอาจ กิตติคุณชัย อุปนายกและประธานกลุ่มผู้ผลิตข้าวโพดหวาน สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป กล่าวว่า “ แม้ว่าประเทศไทยจะถูกประกาศใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาดสินค้าจากสหภาพยุโรป เมื่อปี 2550 ส่งผลให้จำนวนผู้ผลิตข้าวโพดหวานลดลง แต่ก็ไม่ได้เป็นการลดความสามารถของผู้ผลิตในประเทศไทย เนื่องจากมีการหาตลาดทดแทนไปยังประเทศในตะวันออกกลาง และเอเซียเพิ่มขึ้น จนปัจจุบันประเทศไทยสามารถขึ้นเป็นผู้ส่งออกข้าวโพดหวานอันดับ 1 ของโลก และนำรายได้เข้าประเทศกว่าปีละ 6,000 ล้านบาท จุดแข็งคือ ข้าวโพดหวานแปรรูปของไทยมีจุดเด่นหลากหลาย ทั้งเรื่องคุณภาพ ความปลอดภัย ความหลากหลายของรูปแบบและรสชาติอาหาร รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพวัตถุดิบข้าวโพดหวานให้มีคุณภาพทางด้านรสชาติ สี และเนื้อสัมผัสตรงความต้องการของตลาด มีความทนทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช อีกทั้งให้ปริมาณผลผลิตสูงและสม่ำเสมอ และเข้าทำการส่งเสริมเกษตรกรให้มีความรู้ที่ถูกต้องในการเพาะปลูก เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ส่งผลให้อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของประเทศไทยเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดหลายปีที่ผ่านมา จนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศทั่วโลก”

ซึ่งในปี 2560 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปริมาณและมูลค่าการส่งออกในสัดส่วนสูงที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก โดยมีส่วนแบ่งมูลค่าและปริมาณในตลาดเฉลี่ย 3  ปี (2558-2560) เนื่องจากประเทศไทยมีจุดแข็งในด้านการเพาะปลูกข้าวโพดหวาน เช่น พื้นที่เพาะปลูกที่เหมาะสม สามารถเพาะปลูกได้ตลอดทั้งปี คุณภาพของวัตถุดิบที่ดีเยี่ยม สำหรับภาคอุตสาหกรรมนั้นก็มีโรงงานแปรรูปที่มีศักยภาพในการผลิต รวมทั้งคุณภาพสินค้าของไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล