สังคม » องคมนตรี เปิดการท่องเที่ยวสู่ป่าสักงาม และติดตาม ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

องคมนตรี เปิดการท่องเที่ยวสู่ป่าสักงาม และติดตาม ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

12 ธันวาคม 2018
666   0

Spread the love

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังสะพานเชื่อมใจแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำพิธีเปิดสะพานแขวน ในโครงการเปิดการท่องเที่ยวสู่ป่าสักงาม และเป็นประธานการประชุมเพื่อติดตาม ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับราษฎรตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต่อไป

โดยในช่วงเช้า องคมนตรี พร้อมคณะฯ เดินทางไปยังสะพานเชื่อมใจแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งดำเนินการก่อสร้างโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางสัญจรของชาวบ้านบ้านป่าสักงาม ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่นายพลากรฯ องคมนตรี ได้ให้ข้อเสนอแนะเมื่อครั้งมาตรวจเยี่ยมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา และได้รับทราบถึงสภาพปัญหาการเดินทางของชาวบ้านที่เป็นไปด้วยความยากลำบาก ต้องเดินทางโดยใช้เรือหรือรถยนต์และใช้เวลาเนื่องจากมีระยะทางค่อนข้างไกล ซึ่งทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ปัจจุบันสะพานเชื่อมใจแห่งนี้เปิดให้สัญจรแล้ว โดยจะเป็นอีกทางเลือกสำหรับการคมนาคม นอกจากจะช่วยให้การเดินทางสัญจรของชาวบ้านสะดวกมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังช่วยป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำจากการโดยสารเรือข้ามฟาก และ ยังช่วยลดระยะเวลาในการเดินทางไปยังอำเภอแม่แตง และอำเภอพร้าว รวมถึงยังลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยเฉพาะการขนส่งผลผลิตไปสู่ตลาดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และในอนาคตสะพานแขวนแห่งนี้จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอดอยสะเก็ด โอกาสนี้ องคมนตรี ได้ปลูกต้นรวงผึ้งเพื่อสร้างร่มเงาและสร้างความชุ่มชื่นให้กับพื้นที่ต่อไป

จากนั้น องคมนตรีและคณะฯ เดินทางไปยังสำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นประธานการประชุมในการติดตามขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประกอบด้วย 1) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สุยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการสร้างความเข้าใจกับราษฎรในการขอใช้พื้นที่กับประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น 2) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่ากล้วยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ 3) โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านป่าตึงงามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำพูน ทั้งสองโครงการ อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ เมษายน 2562 นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ติดตามการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำแม่งัด-แม่กวง จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการปรับปรุงถนนวงแหวนที่เชื่อมระหว่างตำบลอมก๋อย ตำบลนาเกียน ตำบลสบโขง และตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่องคมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ ซึ่งทั้งสองโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ