“การจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินตามหลักการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อชุมชนยั่งยืน” ในพื้นที่ชุมชนป่าต้นน้ำบ้านแม่จอน ถือเป็นหนึ่งตัวอย่างความร่วมมือของทุกฝ่าย ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ป่าในเขตอุทยานศรีลานนา
ตั้งแต่การสำรวจ รับฟังความคิดเห็น การออกแบบการใช้ประโยชน์พื้นที่ตามหลักการอนุรักษ์ดิน และน้ำ ตลอดจนการพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนต่อไป