สังคม » “Maehia Model โครงการนำร่องผู้สูงอายุทางอากาศ”เทศบาลเมืองแม่เหียะสุดยอด

“Maehia Model โครงการนำร่องผู้สูงอายุทางอากาศ”เทศบาลเมืองแม่เหียะสุดยอด

28 มีนาคม 2019
1047   0

Spread the love

วันที่ 28 มี.ค.62 ณ ห้องประชุม 80 พรรษารวมใจ เทศบาลเมืองแม่เหียะ มีพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแม่เหียะ ที่สำเร็จการศึกษา ในหลักสูตร โรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศ “Maehia Model โครงการนำร่องผู้สูงอายุทางอากาศ” โดยความร่วมมือระหว่าง เทศบาลเมืองแม่เหียะ กรมกิจการผู้สูงอายุ และ สถานีวิทยุ มก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หลังจากมีการเรียนการสอน ผ่านสถานีวิทยุ ม.ก. AM 612 kHz. เมื่อจบหลักสูตรมีการสอบวัดผล และมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนผู้จบหลักสูตร โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุสันต์ เทียนทอง รองประธานกรรมการมูลนิธิบ้านบางแค อดีตอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในการปิดโครงการ ซึ่งนับว่าเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ที่มีการเรียนการสอนผ่านสื่อวิทยุของโรงเรียนผู้สูงอายุ รวมถึงมีการวัดผลการเรียนของนักเรียนผู้สูงอายุ อีกด้วย

นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า หลังจากที่มีการเรียนการสอน ผ่านวิทยุ ของโรงเรียนผู้สูงอายุ จำนวน 25 หลักสูตร ให้กลุ่มผู้สูงอายุที่ร่วมโครงการ 100 คน ได้รับฟังและประเมินผลความเข้าใจ ผ่านแบบประเมินจากทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการสอบวัดผลการเรียนการสอน อย่างเป็นระบบ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ ตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ โดยใช้เวลาเรียนทั้งสิ้น 9 สัปดาห์ เริ่มออกอากาศวันที่ 10 ม.ค. 62 และมีการสอบวัดผลนักเรียนผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 62 ปรากฏว่ามีนักเรียนผู้สูงอายุสามารถผ่านโครงการทั้งสิ้น 96 คน จึงได้มีการมอบใบประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้กับนักเรียนผู้สูงอายุที่จบหลักสูตร จำนวน 96 ท่าน และนักเรียนที่สอบได้คะแนนสูงสุดจำนวน 4 ท่าน เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณค่าของผู้สูงอายุ เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยอย่างต่อเนื่อง ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย กาย อารมณ์ จิต สังคม อีกทั้งยังส่งเสริมคุณค่าภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ อันเป็นอัตลักษณ์ให้คงอยู่คู่ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อย่างยั่งยืน

สำหรับแม่เหียะโมเดล โครงการนำ ร่อง โรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศ เทศบาลเมืองแม่เหียะ นี้ถือเป็นอีกพันธกิจหนึ่งที่จะร่วมกันสืบสานพระราชปณิธาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ และสถานีวิทยุ ม.ก.ถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนพันธกิจที่เป็นการให้บริการสาธารณะ เพื่อส่งเสริมความพร้อมของท้องถิ่นรองรับกับสังคมผู้สูงอายุเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ในการส่งเสริม และสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาของท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่สังคมไทยด้วย

โดยหลักสูตรการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ของแม่เหียะโมเดล โครงการนำร่อง โรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศ เทศบาลเมืองแม่เหียะ นี้เป็นหนึ่งในความร่วมมือ ภายใต้การขับเคลื่อน พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ได้นำร่องโครงการ เพื่อรองรับกับสังคมผู้สูงวัย ทั้งนี้ถือเป็นโครงการแรก ของประเทศ โดยเป็นต้นแบบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการกำหนดหลักสูตรและขยายผลสู่ภูมิภาคอื่น ต่อไป