ไม่มีหมวดหมู่ » รัฐบาลญี่ปุ่นจัดพิธีส่งมอบอาคารเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ อ.แม่สรวย จังหวัดเชียงราย

รัฐบาลญี่ปุ่นจัดพิธีส่งมอบอาคารเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ อ.แม่สรวย จังหวัดเชียงราย

11 สิงหาคม 2020
834   0

Spread the love

                  รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย พิธีส่งมอบอาคารเรียนภายใต้ “โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ อาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย” ซึ่งสนับสนุนโดยรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (หรือโครงการคุซะโนะเนะ) ได้ถูกจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยมี นายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เป็นผู้มอบ และ และนายสงคราม มังคะละ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ เป็นผู้รับมอบ
โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซตั้งอยู่กลางภูเขาในเขตอาเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งนักเรียนเกือบทุกคนเป็นเด็กชนเผ่าอย่างเผ่าอาข่าหรือเผ่ามูเซอ ที่ไม่ได้ใช้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ ทางโรงเรียนมุ่งมั่นในการขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างจริงจัง เช่น การรับเด็กที่อยู่ห่างไกลเข้าพักที่หอพักของโรงเรียน ซึ่งระยะหลังจานวนเด็กนักเรียนได้เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและส่งเสริมให้สามารถก้าวสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพ จึงถือเป็นบทบาทที่สาคัญยิ่ง
ขณะที่เด็กนักเรียนมีจานวนเพิ่มขึ้น แต่สภาพอาคารของโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซที่มีอยู่นั้นคับแคบและทรุดโทรมไม่สามารถจัดเป็นห้องเรียนที่มีคุณภาพตามจานวนที่จาเป็น บางชั้นเรียนต้องนั่งเรียนในห้องที่ดัดแปลงมาจากหอพักหรือห้องเก็บของ และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นต้องใช้ห้องเรียนแคบๆ ที่เคยเป็นห้องเรียนของเด็กปฐมศึกษา
จากสถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้ให้การสนับสนุนงบประมาณมูลค่า 5,835,000บาทแก่โรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซ เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน 2 ชั้น 1หลัง สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น(ประกอบด้วยห้องเรียน 4 ห้อง และห้องเอนกประสงค์) ซึ่งการก่อสร้างอาคารเรียนดังกล่าวได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว รัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะช่วยให้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนบ้านห้วยหญ้าไซได้รับการศึกษาท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุ่นมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการจัดการกับความมั่นคงของมนุษย์โดยผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (คุซะโนะเนะ) ต่อไป