สังคม » “แม่เหียะโมเดล”โครงการนำร่อง โรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศ เทศบาลเมืองแม่เหียะ แห่งแรกของประเทศ

“แม่เหียะโมเดล”โครงการนำร่อง โรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศ เทศบาลเมืองแม่เหียะ แห่งแรกของประเทศ

9 มกราคม 2019
1840   0

Spread the love

เมื่อเวลา11.00 น.วันที่9 ม.ค.62 ที่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหหม่ นายอนุสันต์ เทียนทอง รองประธานกรรมการมูลนิธิบ้านบางแค อดีตอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในการปฐมนิเทศ นักเรียนผู้สูงอายุทม. แม่เหียะ พร้อมทั้งร่วมเปิดโครงการและทำบันทึกข้องตกลง โครงการ “แม่เหียะโมเดล โครงการนำร่อง โรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศ เทศบาลเมืองแม่เหียะ” โดยมีนายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ พร้อมด้วย ผศ.อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ ผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรักษาการแทนผู้อำนวยการสถานีวิทยุ ม.ก.เชียงใหม่ทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนผู้สูงอายุ ทางอากาศ หรือทางสถานีวิทยุ ม.ก. AM 612 kHz. ซึ่งถือว่าเป็นแห่งแรกของประเทศไทย พร้อมทั้งมีตัวแทนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงใหม่และผู้เกี่ยวข้อง มาเป็นสักขีพยาน และร่วมแสดงความยินดี อย่างคับคั่ง คาดหวังผู้สูงอายุร่นแรก กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100 คน ได้รับความรู้และนำไปใช้เพื่อส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง

สำหรับเหียะโมเดล โครงการนำร่อง โรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศ เทศบาลเมืองแม่เหียะ โดยเทศบาลเมืองแม่เหียะร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ระหว่าง เทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เป็นส่วนหนึ่งของการขยายผลความร่วมมือตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน ระหว่าง กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับสถานีวิทยุ ม.ก. ที่ได้หารือกันก่อนหน้านี้ การดำเนินการในวันนี้ถือเป็นการเริ่มต้นการเรียนการสอนอย่างเป็นทางการ ซึ่งก่อนนี้หน้านี้ได้มีการกำหนดหลักสูตรและจัดทำสื่อการเรียนการสอน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศบาลเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า จากข้อมูลที่ทางเทศบาลเมืองแม่เหียะ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทำหลักสูตรต่างๆ สำหรับโครงการนำร่องครั้งนี้ และได้กำหนดวิทยากรและดำเนินการ ประสานหารือทุกฝ่าย เดินหน้าผลิตเนื้อหาผ่านทางรายการวิทยุให้กลุ่มผู้สูงอายุที่ร่วมโครงการ 100 คน ได้รับฟังเพื่อประเมินผลความเข้าใจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ ตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ และเป็นกรณีศึกษานำร่องสู่การพัฒนาและขยายผลต่อไป ซึ่งทางกรมกิจการผู้สูงอายุมีนโยบายว่าจะเป็นพื้นที่แรกของการดำเนินการก่อนจะพัฒนาระยะต่อไป โดยเบื้องต้นมี 25 หลักสูตร ด้านสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ ด้านการเรียนรู้เพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย จะมีการนำเสนอผ่านทางวิทยุ ม.ก. ระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2562 รวม 9 สัปดาห์ ทุกวันจันทร์/ พฤหัสบดีและศุกร์ เวลา 06.30น.และ 16.30 น.เริ่มออกอากาศวันที่ 10 ม.ค.62 โดยผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการได้รับวิทยุ เพื่อเป็นสื่อในการเรียนการสอนในครั้งนี้ด้วย

สำหรับแม่เหียะโมเดล โครงการนำร่อง โรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศ เทศบาลเมืองแม่เหียะ นี้ถือเป็นอีกพันธกิจหนึ่งที่จะร่วมกันสิบสานพระราชปณิธานและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ และสถานีวิทยุ ม.ก.ถือเป็นยุทธศาสตร์สำคัญในการขับเคลื่อนพันธกิจที่เป็นการให้บริการสาธารณะ เพื่อส่งเสริมความพร้อมของท้องถิ่นรองรับกับสังคมผู้สูงอายุ อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ในการส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้คงอยู่คู่สังคมไทยด้วย โดยหลักสูตรการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ของแม่เหียะโมเดล โครงการนำร่อง โรงเรียนผู้สูงอายุทางอากาศ เทศบาลเมืองแม่เหียะ นี้เป็นหนึ่งในความร่วมมือ ภายใต้การขับเคลื่อน พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ได้นำร่องโครงการ เพื่อรองรับกับสังคมผู้สูงวัย ทั้งนี้ถือเป็นโครงการแรก ของประเทศ

โดยหลักสูตรในรายวิชา 25 เรื่อง ในโครงการนำร่องครั้งนี้ คือ เรื่องของสถานการณ์และแนวคิดของผู้สูงอายุไทย กฎหมายในชีวิตประจำวันและสิทธิของผู้สูงอายุด้านต่างๆ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเปลี่ยนแปลงในวัยผู้สูงอายุกับการป้องกันและรักษาสุขภาพ การดำรงชีวิตแบบสูงวัยที่มีคุณภาพและชีวิตที่มีคุณภาพ การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ อาหารที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ พืชผักสมุนไพรเพื่อสุขภาพ โรคเรื้อรังและที่พบมากในวัยสูงอายุ การใช้ยาให้ถูกวิธี การพัฒนาจิตใจสำหรับผู้สูงอายุ พุทธศาสนาในชีวิตประจําวัน วัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้าน จิตอาสาเพื่อชีวิตและสังคม ภาษากับการสื่อสารที่สร้างสรรค์ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ อาเซียนน่ารู้ที่เป็นเรื่องราวของประชาคมอาเซียน ภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเตรียมพร้อมรับมือเมื่อเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติเพื่อลดความสูญเสียและป้องกันผลกระทบ การรู้เท่าทันมิจฉาชีพและภัยสังคม ประโยชน์และโทษของเทคโนโลยี ข้อพิจารณาในการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ การพัฒนาตนเอง การเสริมสร้างทักษะทางสังคมที่เหมาะสม ศิลปะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นและการออมกับการจัดการทางการเงินทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยอย่างต่อเนื่อง ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย กาย อารมณ์ จิต สังคม อีกทั้งยังส่งเสริมคุณค่าภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ อันเป็นอัตลักษณ์ให้คงอยู่คู่ตำบลแม่เหียะ อย่างยั่งยืน